Základná škola s materskou školou Rakovice

Prihlásenie
 
 

O škole

Materská škola

 

     Naša materská škola je dvojtriedna materská škola. Obe triedy zabezpečujú celodennú výchovu a vzdelávanie. Umožňujeme ale i poldennú výchovu a vzdelávanie. Zriaďovateľ je obec Rakovice. Materská škola má veľmi výhodnú polohu priamo v strede obce. Je chránená od okolia zvukovou a prachovou bariérou, ktorú tvorí murovaný plot, živý plot a pás okrasných stromov. Súčasťou školy je aj rozsiahly dvor s množstvom zelene, listnatých a ihličnatých stromov a malým ovocným sadom. Celá plocha je zatrávnená. Dvor je vybavený aj zariadením na pohybové a relaxačné aktivity detí, ako sú preliezačky, veľký a malý kolotoč, preliezací tunel, hojdačky, pieskovisko.

 

Naša činnosť a úspechy

     Rozsiahly dvor nám umožňuje realizovať vonku množstvo aktivít a v letnom období aj edukačné aktivity a využívame aj veľký nafukovací bazén.

     Budova je napojená na obecný vodovod a vykurovaná vlastnou plynovou kotolňou.

     Objekt materskej školy tvoria dve budovy, ktoré sú prepojené preskleným tunelom. Staršia budova bola kompletne zrekonštruovaná v roku 2008. Nová budova bola dokončená v roku 2010 a prevádzka v nej sa začala 01. septembra 2010. Nová budova bola zariadená novým, moderným, účelovým zariadením a nábytkom. Vybavenosť materskej školy je na veľmi dobrej úrovni.

     V prvej budove je šatňa pre deti, šatňa zamestnancov, kuchyňa, jedáleň, kancelária vedúcej školskej jedálne, riaditeľňa, moderná umyváreň a toalety pre deti materskej školy, veľká a malá trieda pre deti 4-6 ročné, hygienické zariadenie pre zamestnancov a žiakov základnej školy. Umyváreň je moderná, vybavená novým, účelovým zariadením a sprchovacím kútom.

     V druhej, novej budove je trieda pre deti 3-4 ročné a spoločná spálňa pre deti.

    Jedáleň je moderná, vybavená účelovým zariadením rešpektujúcim požiadavky detí materskej školy a tiež žiakov základnej školy. Kuchyňa je vybavená štandardným zariadením.

     Interiér materskej školy je estetický, pravidelne aktualizovaný a obmieňaný.

     Obe triedy sú vybavené moderným, účelovým nábytkom, množstvom hračiek a učebných pomôcok, audiovizuálnou technikou. V triede detí 4-6 ročných je počítačový kútik, ktorý využívajú vo výchovno-vzdelávacích aktivitách. V oboch triedach je zriadený aj čitateľský kútik pre deti.

     Miestnosti sú presvetlené a zodpovedajú hygienickým požiadavkám a normám v zmysle vyhlášky č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti.

     Kancelária vedúcej školskej jedálne a kancelária zástupkyne riaditeľa pre MŠ je vybavená moderným nábytkom, telefónom, internetom, tlačiarňou.

     V šatni majú deti nové odkladacie skrinky na osobné veci, odev a obuv.

     Materská škola je držiteľom certifikátu „Materská škola s environmentálnym zameraním“. Máme vypracované aj interné projekty: environmentálny projekt „Tajomstvá prírody“, projekt zameraný na zdravotnú výchovu „Cesta k zdraviu“, projekt zameraný na dopravnú výchovu „Bezpečná škôlka“ /kde spolupracujeme aj na plnení projektu Good Year – bezpečná škôlka/. Ďalej máme vypracovaný projekt „Grafomotorika pre deti predškolského veku“. Okrem toho máme spracovaných aj niekoľko krátkodobých projektov ako napríklad: športom k zdraviu, vedomostná olympiáda, bylinky našich babičiek, Rakovické zvony zvonia...

     Materská škola vedie výchovu a vzdelávanie detí v súlade so školským vzdelávacím programom „Spolu poznávajme svet“, rešpektujúc štátny vzdelávací program ISCED 0.

     V materskej škole deti 5-6 ročné môžu navštevovať krúžok „Veselá angličtina“.

     Organizujeme veľa mimoškolských aktivít pre deti ale i pre rodičov a deti, ako sú: tvorivé dielne s rodičmi, športový deň s rodičmi, rozlúčka so školským rokom a opekačka spolu s rodičmi, deň otvorených dverí, deň matiek, vianočná akadémia, veselé tekvičky, halloweenský pochod obcou, s programom vystupujeme aj pre dôchodcov.

     Aktivity organizované pre deti sú pestré, tvorivé, kreatívne, ako napríklad: deň s mojou obľúbenou knižkou, deň s mojou obľúbenou hračkou, predĺžené turistické vychádzky, športový týždeň v MŠ, zapájame sa do rôznych súťaží, farebné dni pre deti /zelený, hnedý, žltý, červený.../, deň zdravej výživy, projekt „Veselé zúbky“, deň mlieka, týždeň zimných radovánok, karneval, vianočná slávnosť, pomáhame vtáčikom v zime, usporadúvame výstavky kníh, zapájame sa do Dňa narcisov, organizujeme vedomostnú olympiádu pre deti, navštevujeme v máji kamarátov v prvom ročníku ZŠ, celodenný výlet pre deti, plavecký výcvik pre deti, poldenné výlety, tablo pre deti, rozprávkovo súťažnú hru pre deti, oslavu MDD, minifutbalový zápas, rozprávkovo – súťažná hra s environmentálnym zameraním „Čarovná príroda s Dankou Vrankou“ a iné.

     Dodržiavame, uplatňujeme a chránime práva dieťaťa. Vytvárame v našej materskej škole priaznivú sociálno-emociálnu klímu, podnetné prostredie, kladieme dôraz na celkovú kultúru materskej školy.

     V súčasnosti navštevuje materskú školu 43 detí. V materskej škole pracuje 9 zamestnancov, z toho 4 pedagogickí a 5 prevádzkových.

     Cieľom našej materskej školy je šťastné, spokojné, veselé a múdre dieťa a spokojní rodičia.