• Kontakt:
    vedúca ŠJ: Mária Lopatková
    tel.: 033/7796144, 033/7301288
    mobil: 0911/435 096
    e-mail: lopatkova@zsrakovice.edu.sk


     

    Upozorňujeme stravníkov, že platby za stravu je nutné uhrázať vždy do 20. v mesiaci, v opačnom prípade nebude možné od 1. dňa nasledujúceho mesiaca vydať stravníkovi stravu. V prípade akýchkoľvek nejastností kontaktujte vedúcu školskej jedálne

     

     AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK    KLIK

      

    Odhlasovanie detí zo stravy je možné vždy len do 14.00 hod. deň vopred, osobne, telefonicky na t.č. 033/7796144, sms správou na čísle 0911/435 096, prípadne cez webovú aplikáciu (prihlasovacie údaje u vedúcej ŠJ). 

    Neskorší termín odhlásenia nemožno akceptovať. 


      Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov od 1. 9. 2020

    a) materská škola (stravníci 2 - 6 rokov, desiata, obed, olovrant)                                     1,85 €

        z toho desiata 0,36 €, obed 0,85 €, 0,24 € olovrant, 0,40 € režijné náklady)

        dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom                                                      1,20 €

        doplatok zákonného zástupcu                                                                                        0,65 €

    b) základná škola I. stupeň (stravníci 6 - 11 rokov)                                                              1,15 €

        dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom                                                              1,20 €

        režijné náklady na 1 obed                                                                                                            0,40 €

        doplatok zákonného zástupcu                                                                                                0,35 €   

    c) základná škola II. stupeň (stravníci 11 - 15 rokov)                                                            1,23 €

        dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom                                                      1,20 €      

        režijné náklady na 1 obed                                                                                                    0,40 € 

        doplatok zákonného zástupcu                                                                                                0,43 €

        d) zamestnanci a cudzí stravníci                                                                                         1,60 €

        režijné náklady zam. a cudzích stravníkov                                                                        2,40 €