• Základná škola s materskou školou Rakovice

    •   

     Základná škola s materskou školou bola zaradená do siete škôl a školských zariadení dňom 1.10.2005. Má právnu subjektivitu. ZŠ a MŠ sídli v dvoch budovách – budova ZŠ a budova MŠ a ŠJ.  ZŠ má všetky ročníky. Počet žiakov v škole je okolo 200. Na 1. stupni sa vyučuje vo všetkých  ročníkoch, na 2. stupni je v každom ročníku jedna trieda. ZŠ má deväť kmeňových učební, počítačovú učebňu, cvičnú kuchynku, knižnicu, telocvičňu a miestnosť CVČ. Základnú školu navštevujú deti z Rakovíc, Boroviec a Veselého.                                                                                                       

     Škola má vypracovaný Školský vzdelávací program, v ktorom sú vytýčené strategické ciele rozvoja školy, kľúčové kompetencie absolventa primárneho vzdelávania a nižšieho sekundárneho vzdelávania, vnútorné hodnotenie žiaka, zamestnancov a školy ako celku a učebné osnovy jednotlivých predmetov. V škole pracujú koordinátori primárnej prevencie, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Pedagógovia uplatňujú individuálny prístup k žiakom talentovaným, slabým aj žiakom s poruchami učenia. Vhodnými metódami a formami práce sú do výchovno-vzdelávacieho procesu začleňované prierezové témy.

     Súčasťou školy je Centrum voľného času, ktoré zabezpečuje všetky mimoškolské aktivity – činnosť záujmových útvarov, príležitostné aktivity. 

     Školský klub detí tvorí ďalšiu súčasť školy. V súčasnosti sú deti zaradené do troch oddelení. Deti sa svojimi prácami zúčastňujú rozličných súťaží. V rámci ŠKD pracuje čitateľský krúžok.

     Materská škola sídli v samostatnej budove. Za posledné roky prešla kompletnou rekonštrukciou, tiež boli pristavené dve miestnosti – herňa a spálňa. Pani učiteľky pracujú podľa Školského vzdelávacieho programu MŠ, ktorý je vypracovaný na podmienky materskej školy. O kvalitnej práci zamestnancov svedčí aj stále zvyšujúci sa počet detí.

      

     Školská jedáleň sídli v budove spoločne s materskou školou. Deti a zamestnanci sa stravujú v príjemnom prostredí. Jedáleň je zapojená do projektov Školské ovocie a Školské mlieko.