• Základná škola s materskou školou Rakovice

    •  

     Základná škola - leták KLIK - letak_ZS_novy_2017.pdf

     Základná škola s materskou školou bola zaradená do siete škôl a školských zariadení dňom 1.10.2005. Má právnu subjektivitu. ZŠ a MŠ sídli v dvoch budovách – budova ZŠ a budova MŠ a ŠJ.  ZŠ má všetky ročníky. Počet žiakov v škole  je od 130 do 170. Na 1. stupni sa vyučuje vo všetkých  ročníkoch, na 2. stupni je v každom ročníku jedna spojená trieda. ZŠ má deväť kmeňových učební, počítačovú učebňu, jazykové laboratórium, cvičnú kuchynku, telocvičňu, 2 oddelenia  ŠKD a miestnosť CVČ. Základnú školu navštevujú deti z Rakovíc, Boroviec a Veselého.                                                                                                                       

     Škola má vypracovaný Školský vzdelávací program, v ktorom sú vytýčené strategické ciele rozvoja školy, kľúčové kompetencie absolventa primárneho vzdelávania a nižšieho sekundárneho vzdelávania, vnútorné hodnotenie žiaka, zamestnancov a školy ako celku a učebné osnovy jednotlivých predmetov.  V škole pracujú metodické orgány, koordinátori primárnej prevencie, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Pedagógovia uplatňujú individuálny prístup k žiakom talentovaným, slabým aj žiakom s poruchami učenia. Vhodnými metódami a formami práce sú do výchovno-vzdelávacieho procesu začleňované prierezové témy.

     Súčasťou školy je Centrum voľného času, ktoré zabezpečuje všetky mimoškolské aktivity – činnosť záujmových útvarov, príležitostné aktivity. Vedúca vychovávateľka spolupracuje s pedagógmi pri organizačnom zabezpečení predmetových súťaží.

     Školský klub detí tvorí ďalšiu súčasť školy. Miestnosť klubu je vynovená, zariadená novým nábytkom, klub disponuje množstvom pomôcok. Deti sa svojimi prácami zúčastňujú rozličných súťaží. V rámci ŠKD pracuje čitateľský krúžok.

     Materská škola sídli v samostatnej budove. Za posledné roky prešla kompletnou rekonštrukciou, tiež boli pristavené dve miestnosti – herňa a spálňa. Pani učiteľky pracujú podľa Školského vzdelávacieho programu MŠ, ktorý je vypracovaný na podmienky materskej školy. O kvalitnej práci zamestnancov svedčí aj stále zvyšujúci sa počet detí.

                                                                                                                          

     Školská jedáleň sídli v budove spoločne s materskou školou. Deti a zamestnanci sa stravujú v príjemnom prostredí. Jedáleň je zapojená do projektov Školské ovocie a Školské mlieko.