• ŠKD

    •  

            Školský klub detí

      

     ŠKD sa riadi výchovným programom , podľa  ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť.

          ŠKD navštevujú žiaci 1. – 4. ročníka. V šk. roku 2023/2024 máme tri oddelenia ŠKD. Učebne určené pre ŠKD  sú umiestnené na prízemí v triedach 1. stupňa, zariadené sú vhodným nábytkom, stolmi a stoličkami, vyzdobená prácami žiakov. Svoje miesto tu majú hračky, spoločenské hry, detská kuchynka, knihy, časopisy, športové potreby, konštrukčné stavebnice a ostatný materiál potrebný pre výchovnú činnosť. 

          Zapájame sa do projektov: Európa v škole, Zdravá škola, Environmentálny projekt, Týždeň boja proti drogám, Deň nefajčenia, Deň narcisov, Deň matiek, Deň otcov, Svetový deň boja proti drogám.

          Zúčastňujeme sa akcií usporadúvaných Mestskou knižnicou v Piešťanoch a výtvarných súťaží podľa ponuky, Deň otvorených dverí, výstavy výtvarných prác, vianočných a veľkonočných trhov.

          Cieľom ŠKD je: harmonický rozvoj osobnosti, zdokonaľovanie zručností, estetického cítenia, rozvíjania telesných daností, upevňovanie zásad slušného správania, prehlbovanie národného povedomia, harmonické spolužitie s prírodou a ochranou, primárnou prevenciou voči zlozvykom a drogám. Ide o rozvoj žiaka, jeho učenie a poznávanie, osvojovanie základných hodnôt na ktorých je založená naša spoločnosť, získavanie osobnej samostatnosti a schopnosti, prejaviť sa ako samostatná osobnosť pôsobiaca na svoje okolie. ŠKD umožňuje odpočinkové činnosti a prípravu na vyučovanie.

           Organizuje pravidelnú činnosť oddelenia, záujmového útvaru. V priebehu dňa ponúka spontánne aktivity, dodržiava záujmové činnosti, psycho-hygienické zásady, umožňuje žiakom odpočinok, prípravu na vyučovanie. Dôležitou činnosťou je i hra založená na zážitkoch účastníkov, ktorá obohacuje ich sebapoznávanie, rozširuje vedomosti a zručnosti a navodzuje kladné emócie. ŠKD realizuje výstavky prác detí za účelom podnietenia žiakov k technickej a výtvarnej tvorivosti a vzťahu k pracovnému vyučovaniu. Rešpektuje záujmy detí a rodiny, učí deti k efektívnemu využitiu voľného času, zvyšovať záujem detí a rodičov o ŠKD organizovaním pestrých záujmových aktivít a kvalitnou prípravou na vyučovanie. Zúčastňovať sa akcií poriadaných MĽK v Piešťanoch podľa ponuky a iných súťaží. Pedagogický prístup je orientovaný na posilňovanie humánnych, priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania žiakov a rešpektovanie ich individuálnych osobností, potrieb a záujmov, zabezpečenie dodržiavania práv dieťaťa.

      

                   

      

                                                                                                                                                                                                      

      

      


      

      

                                                                                                                                                                                                   Eva Hetešová - vychovávateľka

                                                                                                                                                                                                            v školskom klube detí