• Kontakt:
    vedúca ŠJ: Mária Lopatková
    tel.: 033/7796144, 033/7301288
    mobil: 0911/435 096
    e-mail: lopatkova@zsrakovice.edu.sk

     

     

    Upozorňujeme stravníkov, že platby za stravu je nutné uhrázať vždy do 20. v mesiaci, v opačnom prípade nebude možné od 1. dňa nasledujúceho mesiaca vydať stravníkovi stravu. V prípade akýchkoľvek nejastností kontaktujte vedúcu školskej jedálne

     

     AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK    KLIK

      

    Odhlasovanie detí zo stravy je možné vždy len do 14.00 hod. deň vopred, osobne, telefonicky na t.č. 033/7796144, sms správou na čísle 0911/435 096, prípadne cez webovú aplikáciu (prihlasovacie údaje u vedúcej ŠJ). V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastných nádob v čase od 11:30 do 12:00 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy  konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

    Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

    Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný prevziať si čip v ŠJ pri ZŠ v MŠ. Prvý čip je zdarma, pri strate alebo poškodení je cena čipu 5,00 eur.

    Dieťa/žiak má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za splnenia podmienok:

    * dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu

    * dieťa odoberie stravu

    Dotácia sa nevzťahuje na odobratý obed v prvý deň choroby dieťaťa, resp. ak sa dieťa nezúčastní vyučovania. Ak žiak/dieťa pri odbere stravy nepoužije čip (z akéhokoľvek dôvodu - strata, poškodenie, zabudnutie,..) obed sa považuje za odobratý bez dotácie - rodič musí uhradiť obed v plnej výške.

     

      Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

      desiata obed  olovrant réžia spolu dotácia
    materská škola 0,45 € 1,10 € 0,35 € 0,40 € 2,30 € 1,40 €
    1. stupeň ZŠ   1,50 €   0,40 € 1,90 € 1,90 €
    2. stupeň ZŠ   1,70 €   0,40 € 2,10 € 2,10 €
    zamestnanci a cudzí stravníci   2,20 €   3,10 € 5,30 €